Již probíhá šesté masové vymírání   


12.02.2020    Vytvořil: Memza Redaktor

Vysvětlit laikům, kteří se v biologických oborech nevyznají, jak špatný je stav globální biologické rozmanitosti, je složitý úkol. Navíc i mnozí profesionální ekologové si zdaleka neuvědomují, k jak rozsáhlým změnám ve složení světových ekosystémů v posledních letech došlo a neuvědomují si celkový obraz škody, kterou jsme na planetě způsobili.

Ztráta biologické rozmanitosti, ke které došlo v průběhu existence lidského druhu na Zemi, je ohromující. Škoda způsobená lidskou aktivitou je skutečně celoplanetární, i když její závažnost je na celém světě rozložena nerovnoměrně. Profesorka ekosystémové ekologie Sandra Díaz z Univerzity v Córdobě rozsah krize biologické rozmanitosti, který se v současnosti odehrává, shrnovala ve své zprávě Mezivládní vědecko-politické platformy o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách. Nejdůležitější poznatky a výsledky této analýzy a dalších odborných zdrojů určitě stojí za zopakování:

• Biomasa veškeré pozemské vegetace, kam jsou počítány všechny rostliny a stromy všech typů suchozemských ekosystémů, se v průběhu lidské existence snížila na jednu polovinu. To navíc odpovídá ztrátě více než 20% původní biologické rozmanitosti rostlin.

• Více než 70% zemského povrchu Země bylo lidmi přetvořeno.

• Od 16. století bylo zaznamenáno vyhynutí více než 700 obratlovců a téměř 600 rostlin. Jedná se jen o zdokumentované případy a mnoho dalších druhů pravděpodobně zaniklo bez povšimnutí.

• Na celém světě došlo k masivnímu pokles populací volně žijících druhů suchozemských obratlovců, což bývá stádiem předcházející vyhynutí druhu. Od roku 1970 zmizelo více než 60% všech jedinců živočichů. V současnosti existuje nejméně jeden milion živočišných druhů, které jsou ohroženy vyhynutím, přičemž celkový počet druhů živočichů a rostlin na celé planetě se odhaduje na 7,3–10,0 milionů.

• Celková globální biomasa volně žijících živočichů se dnes odhaduje na méně než 25 % toho, kolik se na planetě nacházelo během svrchního pleistocénu (období před 126 tisíci lety). Krom toho došlo také k rapidnímu úbytku hmyzu.

• Rozloha původních oblastí mokřadů klesla na méně než 15% stavu, který se na planetě nacházel v 18. století. Více než tři čtvrtina světových řek, které jsou delší než 1 000 km, již netečou po svém toku volně, ale jsou regulovány lidskou aktivitou a stavbami, jako jsou přehrady.

• Více než dvě třetiny rozlohy oceánů byly do určité míry lidskou činností poškozeny.

• Žijící porosty korálů na korálových útesech se od poloviny 19. století snížily na polovinu. Množství mořských řas se za poslední století snižovalo o 10% za dekádu. Porosty řas známé jako chaluhy se snížily o téměř 40% a biomasa velkých dravých ryb na méně než třetinu stavu, který byl na začátku minulého století.

• Z odhadovaných 0,17 miliónu tun celkové biomasy suchozemských obratlovců na Zemi dnes většinu tvoří hospodářská zvířata (59%) a lidská populace (36%). Pouze zhruba 5% z celkové biomasy obratlovců dnes představují volně žijící savci, ptáci, plazi a obojživelníci.

• Dokonce zanikají také některé lidmi domestikované druhy. Přibližně 10% domestikovaných plemen savců za lidskou historii zaniklo. Dnes navíc hrozí vyhynutí zhruba tisíci z nich.

• Jsou ohroženy také pěstované druhy rostliny. Přibližně 200 kultivovaných druhů rostlin je ohroženo vyhynutím kvůli globální homogenizaci potravinářských plodin používaných k výživě světové populace, ke které došlo za posledních 50 let.

Všechna uvedená fakta jasně ukazují, že se nyní bezpochyby nacházíme v průběhu šestého hromadného vymírání druhů. Pokud někdo, koho znáte, bude tvrdit, že se světem přírody to není tak zlé, můžete mu ukázat tento poněkud depresivní seznam faktů.

Zdroje

Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)

The state of global biodiversity — it’s worse than you probably think



Komentáře