Město New York žaluje ropné společnosti kvůli nákladům za klimatickou změnu   


28.02.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Město New York následuje řadou kalifornských měst a žaluje skupinu největších ropných společností kvůli nákladům spojeným se změnou klimatu. Dle žaloby tvrdí, že tyto společnosti – ignorací svých vlastních vědeckých expertů a podporou stále rostoucího využívání fosilních paliv – způsobily škody na majetku města. Nežádají jen náhradu nákladů za již vzniklé škody, ale chtějí také, aby ropné společnosti zaplatily náklady již započatých nebo teprve plánovaných adaptačních programů.

V oznámení městská samospráva uvádí, že stahuje všechny své investice z žalovaných podniků. V následujících pěti letech stáhne město New York z fosilních společností investice ze svých penzijních fondů, které v současnosti představují 200 miliard dolarů.

Město New York není první, kdo ropné společnosti zažaloval. Řada kalifornských měst a okresů, včetně San Franciska nebo Oaklandu přistoupila ke stejnému kroku již loni. Jejich žaloby směřují na stejných pět společností, které dnes žaluje New York: Chevron, ConocoPhilips, ExxonMobil, BP a Royal Duch Shell. Jedná se o pět největších ropných společností a odhaduje se, že jsou společně zodpovědné za více než 10 % všech skleníkových plynů, které se od začátku průmyslové revoluce nahromadily v atmosféře.

Způsobení škody

Žalované ropné společnosti nejsou vždy přímo zodpovědné za spalování fosilních paliv, ale z velké části jen dodávaly paliva, které pak spaloval někdo další. Takže proč by mělo být těchto pět společností zodpovědných? Newyorská žaloba se s tímto problémem vypořádává několika způsoby. Rozepře do jisté míry připomíná historický spor s tabákovým průmyslem, protože město uvádí: „Žaloba je založena na základním principu, že pokud nějaká korporace vytváří produkt, který při jeho správném a zamýšleném využití způsobuje závažnou újmu, tak by měla nést náklady tuto újmu zmírňující.“

Dále se žaloba opírá o řadu různých dokumentů, které byly odhaleny během posledních let. Dohromady pak vytvářejí plastický obrázek toho, že žalované společnosti si byly dobře vědomi rizik hrozících ze změny klimatu a navzdory tomu pokračovaly ve veřejném zpochybňování vědeckých závěrů.

V žalobě je přímo uvedeno: „Bez ohledu na závěry svých vlastních interních expertů a vědeckých konzultantů, se žalované v následných desetiletích opakovaně dopouštěly těžby, produkce, marketingu a prodeje fosilních paliv.“ Dále je v žalobě uvedeno: „Významná většina emisí pocházejících z fosilních paliv produkovaných a prodávaných žalovanými nastala až poté, kdy byly žalované obeznámeny s následky klimatické změny.“

Aby svá tvrzení doložila, žalující města citují rozsáhlou dokumentaci, že některé společnosti – především ExxonMobil – si byly vědomi vzrůstajícího vědeckého konsenzu o roli oxidu uhličitého v klimatické změně a současně sponzorovaly své vlastní výzkumy, které došly ke stejným závěrům. Žaloba zmiňuje, že všech pět žalovaných společností byly členy Amerického ropného institutu, takže obdržely kopie odborných zpráv, které varovaly před „globálními katastrofickými důsledky“ v tomto století, a že „není možnost jednání odkládat.“ Žaloba argumentuje tím, že vědecké poznatky byly společnostem tak dobře známy, že samy začaly projektovat a modifikovat svou vlastní infrastrukturu, aby byla odolná následkům klimatické změny, například před stoupáním hladiny moří.

Žaloba uvádí, že navzdory svým vnitřním opatřením se žalované ropné společnosti zapojily do PR kampaní, které snižovaly důvěru společnosti v klimatickou vědu. Přispívaly finančně skupině nazvané Globální klimatická koalice (Global Climate Coalition), která médiím tvrdila, že uhlíkové emise jsou pro žijící rostliny prospěšné při fotosyntéze, přestože jejich interní dokumenty připouštěly, že to přesto „nemohlo poskytnout přesvědčivé argumenty proti konvenčnímu modelu skleníkových plynů způsobujících změnu klimatu.“

Definování újmy

Podle právní argumentace se jeví, že společnosti byly přesvědčeny o škodlivosti vnitřně, ale uváděly v omyl veřejnost, za účelem bezproblémového pokračování svého byznysu. Město New York argumentuje, že to přímo působí škody na majetku města: „Globální oteplování již městu způsobuje škody vzrůstem počtu horkých dnů, zaplavováním nízko položených oblastí, zvýšením pobřežní eroze a vyšší hrozbou katastrofických záplav při příboji.“

Tyto argumenty obsahují několik zajímavých faktů. Například že město již financuje programy na pomoc svým obyvatelům během vln veder, které zabijí více Newyorčanů než všechny ostatní přírodní neštěstí dohromady a očekávají, že se to kvůli klimatické změně ještě zhorší. Za posledních 50 let stouply extrémně vydatné srážkové události na severozápadě Spojených států o 70 %, což město donutilo, aby chránilo infrastrukturu jako podzemní dráha, která musí být dostatečně rychle odvodňována. Výška hladiny moře, která se očekává na konci tohoto století, by byla srovnatelná se stoletou povodní. Ta pokud by přišla naráz, ve městě by zaplavila 97 % výrobních kapacit elektrické energie a 20 % lůžkové kapacity nemocnicí.

Město ze některé z těchto problémů zaplatilo po hurikánu Sandy i některých menších záplavách a v současnosti vynakládá prostředky na vylepšení infrastruktury proti podobným událostem. Existuje několik dalších adaptačních programů, které zaměstnanci města považují za dobrá řešení, ale jednoduše není dostatek finančních prostředků na jejich realizaci.

Uvedené problémy tvoří celkem tři témata, na která žaloba poukazuje. Nejprve viní ropné společnosti, že městu vytvořily veřejné škody: „Jednání žalovaných způsobilo podstatnou a bezdůvodnou překážku a zásah do veřejných práv a majetku, včetně veřejného práva na zdraví, bezpečí a životní pohodu značného množství lidí, kteří žijí nebo navštěvují město New York.“

Dále žaloba hovoří o škodách v soukromé rovině, protože město vlastní majetek, který byl a bude poškozen, nebo který bude potřebovat zabezpečit před budoucí změnou klimatu.

Za třetí je obvinění z překročení práv založeno na myšlence, že společnosti mění majetek města bez jeho svolení. Jejich jednání, které žaloba vytýká, „bylo dostatečně jednoznačné, že vedlo ke vpádu na majetek vlastněný městem, bez svolení nebo práva vstoupit, způsobem vzrůstu horka, mořské hladiny, záplav z příboje a záplav v důsledku vzrůstu intenzity a frekvence dešťových srážek.“

Jedna nebo mnoho?

Co město požaduje? Chce zaplatit náklady, které již muselo vynaložit na ochranu infrastruktury, majetku a obyvatel. Také chce, aby ropné společnosti financovaly všechny programy, které budou nezbytné k ochraně města před dalšími změnami, které klimatická změna přinese. Chce, aby všechny právní náklady spojené s žalobou zaplatily ropné společnosti. A pokud společnosti nezaplatí, město by usilovalo o vydání soudního příkazu, který by zastavil veškeré jejich aktivity, které přispávají ke škodám.

V mnoha ohledech jsou požadavky New Yorku podobné žalobám podaným v Kalifornii, které požadují náklady budování infrastruktury, která chrání před nevyhnutelným budoucím průběhem klimatické změny. Dosud nebyla žádná z těchto iniciativ prověřena nezávislým soudem. Ovšem už jen tím, že byly podány, představují pro ropné společnosti riziko. Žaloby sami o sobě jsou velkou měrou založeny na interních dokumentech, které byly během let vyneseny. Proces může potencionálně zpřístupnit mnohem větší soubor vnitřní komunikace, který by mohl přesvědčit další obce, že je možné se soudně domáhat odškodnění.

Všechny obce, které dosud žalobu podaly jsou pobřežní a mají zjevné problémy kvůli stoupání mořské hladiny v důsledku klimatické změny. Ale je jasné, že problémy spojené s klimatem vytvářejí náklady po celé zemi, protože obce řeší následky jako tání permafrostu, delší období požárů a další. Pokud některá z původních žalob dojde konečného vítězství, pak mohou být ropné společnosti doslova zaplaveny nekonečným mořem dalších žalob.

Více informací:

New York City sues Shell, ExxonMobil and other oil companies over climate change

NYC sues oil companies for the cost of adapting to climate change

New York City Is Suing Big Oil Over Climate ChangeKomentáře