Rozhovor s Petrou Andrášik: Ochrana klimatu a čistého ovduší z pohledu práva   


04.11.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Environmentální právnička Petra Andrášik z Frank Bold Society nám povyprávěla o ochraně klimatu a snahách za čistší vzduch.

Můžete se na začátek čtenářům v krátkosti představit?

Jsem právničkou Frank Bold, konkrétně se věnuji aktivitám v týmu Odpovědné energie. V rámci naší agendy se zabýváme rolí fosilních paliv v českém energetickém mixu a dodržováním environmentální a technické legislativy.

Frank Bold, ve kterém působíte, vznikl z bývalého Ekologického právního servisu, co vše se dnes pod hlavičkou Frank Bold nachází?

Frank Bold je zájmové sdružení právnických osob, které sestává ze spolku Frank Bold Society, advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti a lesní školky a lesního klubu sdružených pod spolkem Frank Bold Kids.

A vy konkrétně pracujete pro kterou z těchto sekcí?

Jsem právničkou v sekci Odpovědné energie. Mezi naši agendu patří široké spektrum aktivit a témat, která souvisí s uhelnou energetikou v České republice a v Evropě.

Jakým způsobem si Frank Bold vybírá strategická environmentální témata? Vybírá je sám nebo například ve spolupráci s jinými environmentálními neziskovými organizacemi?

Zde mohu mluvit především za naši sekci, jelikož každý tým pracuje odlišně a jeho práce se do značné míry odvíjí od náplně a tématu jejich práce, byť na celoorganizační úrovni Frank Bold panuje shoda na základních tématech a především na hodnotách, směrem ke kterým naší činností všichni míříme. V Odpovědné energii si témata určujeme sami v závislosti na tom, co vidíme jako aktuální a důležité problémy v oblasti spalování fosilních paliv a zároveň podle toho, jaká situace panuje v českém kontextu. Významně se opíráme o vývoj evropské legislativy a o trendy, které jsou v energetice tematicky významné. Zároveň neexistujeme izolovaně a reagujeme i na činnosti jiných aktérů, mimo jiné i nevládních organizací v České republice i v Evropské unii. Momentálně jsme součástí programu Evropské komise LIFE+ Právo na čistý vzduch, v jehož rámci podnikáme kroky ke zlepšení kvality ovzduší v ČR a v Německu s našimi partnery z Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Asi nejzávažnějším environmentálním problémem současnosti jsou změny klimatu, které jsou způsobeny spalováním fosilních paliv. Frank Bold se angažuje právě také v otázkách energetiky. Jaké cíle si v této oblasti kladete?

Naše činnost reaguje na klimatickou změnu a směřuje v tom nejobecnějším rámci k jejímu zmírňování. Zároveň jsme si vědomi toho, že se jedná o komplexní systémový problém, který má mnoho příčin. Přispíváme k jeho řešení v oblasti práva – prostřednictvím práva na ochranu ovzduší a jiné environmentální a správní legislativy.

Jak byste zhodnotila výsledky snah Frank Bolda za čistou energetiku? Lze právními prostředky dosáhnout nějakého výrazného posunu, jako například omezení spalování uhlí?

Tento typ práce musí být dlouhodobý a průběžný, aby bylo možné dosáhnout, jak říkáte, posunu. Posun ale může být i takový, že se situace nezhoršuje a že se právní předpisy uplatňují tak, jak byly zamýšleny, že jejich smyslu i odpovídá správní a soudní praxe.

A myslíte, že se uplatňování právních předpisů, které regulují fosilní paliva a energetiku obecně, spíše zhoršuje, zlepšuje nebo zůstává dlouhodobě zhruba stejná? Můžeme být optimističtí?

Právní požadavky na provoz uhelných elektráren se dlouhodobě stabilně zpřísňují a správní a soudní praxe se tomu musí postupně přizpůsobovat. Avšak dlouhodobě zaběhlé správní postupy se mění těžko a velmi pomalu. Setkáváme se s tím, že některé krajské úřady jsou ve svých výkladech pružnější a více odrážejí současnou právní i faktickou situaci, avšak některé k novým výzvám přistupují skepticky a velmi konzervativně. Přestože často narážíme na konzervativní výklad právních předpisů, který umenšuje roli vlivů na životní prostředí, lze říci, že se praxe stabilně zlepšuje.

Jaké aktuální kauzy a témata v týmu Odpovědné energie právě řešíte?

Zabýváme se například modernizací Elektrárny Chvaletice, pro kterou nebylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí, přestože se její realizací fakticky prodlouží celková životnost zdroje o desítky let. Rovněž se zabýváme udělování výjimek z emisních limitů pro velké spalovací zdroje – kultura výjimek pro uhelné zdroje je v našem prostředí velmi bohatá. Zároveň v rámci projektu Právo na čistý vzduch podnikáme samostatné kroky ke zlepšení kvality ovzduší sledováním a účastenstvím v procesech, které se ochrany ovzduší týkají, a zabýváme se případem obyvatel Radvanic, kteří onemocněli rakovinou plic pravděpodobně v důsledku dlouhodobého extrémního znečištění ovzduší v místě jejich bydliště.

Co považujete za svůj největší právní úspěch během své činnosti ve Frank Boldu?

Vzhledem ke komplexnosti tematiky je tato otázka poměrně náročná na zodpovězení. Konkrétně v oblasti ochrany ovzduší se dostalo hodně pozornosti čtyřem částečně zrušeným programům zlepšování kvality ovzduší, které byly navrženy tak, že nebyly dostatečně účinné a neplnily svůj hlavní účel, a to zajistit snížení znečištění ovzduší alespoň na zákonnou úroveň v čase co možná nejkratším. Podstatným úspěchem v naší práci je udržování partnerství s dalšími organizacemi a institucemi, které se zabývají podobnými tématy a spolupráce s nimi, jako v případě projektu Právo na čistý vzduch, anebo partnerství s institucemi veřejné správy, se kterými diskutujeme o různých problematikách jako rovnocenný partner.

Kromě energetiky se věnujete také tématu znečištěného ovzduší, které s čistou energetikou souvisí, protože je v České republice provozována flotila starých uhelných elektráren. Existují právní prostředky jak řešit oba problémy současně?

Nástroje česká legislativa nabízí, avšak otázkou je vždy jejich faktická účinnost a síla problém reálně řešit a vyřešit. Je rovněž zřejmé, že uhelné elektrárny jsou coby významní producenti látek znečišťujících ovzduší jednou z hlavních příčin nadměrně znečištěného ovzduší. Trvání na dodržování environmentální legislativy bez neopodstatněných výjimek je tedy i příspěvkem k ochraně ovzduší. Frank Bold ale není jediný, kdo řeší či může řešit otázku znečištění ovzduší – jsou to i samotní občané nebo jednotlivé obce a kraje postižené znečištěným ovzduším. Ostatně obě tyto skupiny vzděláváme v tom, jaké právní nástroje na zlepšení kvality ovzduší mají k dispozici a jak je účinně používat.

Jaké vyhlídky ohledně regulace znečištěného ovzduší a energetiky nám přináší nové legislativní zakotvení limitů znečištění pro velké zdroje znečišťování, které začnou platit v roce 2021?

Úrovně spojené s nejlepšími dostupnými technikami, které začnou závazně platit od srpna 2021, stanovují (prakticky vzato) přísnější emisní limity než ty, které momentálně stanovuje zákon. Momentálně běží čtyřletá lhůta, v jejímž rámci mají zdroje příležitost své provozy modernizovat a optimalizovat tak, aby nové limity plnily. Již dnes je zřejmé, že některé staré a nízkoúčinné provozy budou odstaveny, některé provozy omezeny a řada dalších masivně modernizuje. U některých zdrojů ale není patrná žádná aktivita.

Zákon nabízí z těchto nejpřísnějších úrovní možnost výjimky. Tyto výjimky by měly být udělovány pouze v pečlivě odůvodněných případech a dále tehdy, pokud náklady na modernizaci podstatně převýší přínosy, které by plnění přísných limitů mělo na lidské zdraví a životní prostředí. Budou-li výjimky udělovány „plošně“ či na základě nedostatečného zdůvodnění, pak by se podle našeho názoru jednalo o porušení požadavků vyplývajících z práva Evropské unie. Ve sklářském průmyslu výjimku například dostal každý, kdo o ni požádal.

V souvislosti se znečištěným ovzduším jsme mohli zaznamenat v médiích, že Frank Bold soudně napadl čtyři plány na snižování znečištění ovzduší, konkrétně v Praze, Brně, v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a v zóně Severozápad, která zahrnuje Ústecký a Karlovarský kraj. A uspěli jste. Proč jste s touto aktivitou začali?

Programy zlepšování kvality ovzduší mohou být dle směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší velmi mocným nástrojem v boji se znečištěným ovzduším, jelikož se jedná o koncepční dokumenty, které mají za úkol řešit kvalitu ovzduší koncepčně. Nadto jsou ještě geograficky zacílené – každý region má své problémy s ovzduším které plynou z různých příčin. Průmyslové regiony bojují především se znečištěním z průmyslu, velká města musí své úsilí cílit především na dopravu. Programy mohly být účinným a akčním nástrojem, jakýmsi plánem na snížení ovzduší do roku 2020. Tak, jak byly navrženy, ale tento cíl nenaplňovaly a staly se jen další neúčinnou koncepcí, která by se po sepsání mohla odložit do šuplíku, jelikož neukládala žádné konkrétní povinnosti relevantním stakeholderům a neřešila problém – pouze formálně naplnila povinnost, kterou České republice uložila směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. Podle našeho názoru je toto jednání nesprávné a rozhodli jsme se v některých případech sami a v některých případech jako zástupci žalobců – jednotlivců i spolků zakročit v nejvíce problematických regionech a městech.

Je něco, na co jsem se nezeptal a ráda byste sdělila čtenářům Memzy?

Ve Frank Bold obecně podporujeme občany v tom, aby byli aktivní, aby se zajímali o svět kolem sebe, aby se nebáli účastnit se procesů v jejich obcích a krajích a aby se nezdráhali vystoupit proti záležitostem, které se jim zdají v rozporu s veřejnými zájmy. V rámci Poradny Frank Bold je řada informací o jednotlivých možnostech zapojení, volně stažitelných právních vzorů a zodpovězených dotazů. Pokud si občané neví rady, vždy se mohou obrátit na naše právníky prostřednictvím Poradny online.

Děkuji za rozhovor.Komentáře