Staré uhelné elektrárny projdou modernizací, nebo skončí   


11.12.2017    Vytvořil: Memza Redaktor

Většina českých uhelných elektráren by měla projít zásadní modernizací nebo skončit. Vyplývá to ze zpřísnění evropské legislativy, která proběhla v červenci letošního roku. Nové emisní stropy pro vypouštěné škodliviny budou muset splnit všechny velké zdroje do srpna 2021, nebo budou muset mít schválenou výjimku. Přísnější limity pro emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, rtuti a poletavého prachu budou platit také pro zdroje provozované českými znečišťovateli.

Nová pravidla se týkají velkých spalovacích zařízení, tedy elektráren a tepláren o tepelném příkonu větším než 50 MW. Kromě uhelných zdrojů se nová legislativa týká také elektráren spalujících biomasu, plyn, rašelinu či ropu. Novinka je součástí evropské legislativy, která si klade za cíl snížit dopad velkého průmyslu na životní prostředí. Stanovuje emisní limity na základě využívání nejlepších dostupných technologií, které jsou pro jednotlivé průmyslové oblasti podrobně popsány v technických dokumentech.

Dokumenty skrývající se pod zkratkou LCP BREF stanovují limity emisí vypouštěných do vzduchu pro oxidy dusíku, oxid siřičitý, prach a poprvé také rtuť. Limity se týkají také znečištění vody kadmiem či rtutí. Znečištění ovzduší negativně ovlivňuje lidské zdraví v mnoha ohledech, včetně přispění k rozvoji závažných stavů, jako je chronická bronchitida, astma, srdeční onemocnění a mrtvice. Podle Světové zdravotnické organizace je znečištění ovzduší „největším environmentálním zdravotním rizikem” a odhaduje, že je odpovědné za jedno z osmi všech úmrtí na celém světě. Analýzy ukazuji, že uplatněních nových přísnějších limitů u uhelných elektráren by v Evropské unii mohlo ročně zabránit 20 tisícům předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší.

Pro české hnědouhelné elektrárny bude největší výzvou především snížení emisního stropu pro oxidy dusíku na maximálně 175 mg/m3. Ukazuje se, že ani nově opravené bloky některých českých elektráren - například v poslední době tolik diskutovaných Počerad - tuto hodnotu nesplňují.
 
Nyní musí Česká republika navržené limity implementovat do národního právního rámce. Firmy si ve specifických případech mohou zažádat o výjimku, ale musejí dokázat, že by náklady na nové technologie byly neúměrné přínosům pro životní prostředí. Každá elektrárna pak musí projít komplexním povolovacím řízením, výjimky již nebude možné udělovat automaticky a plošně. Povolovacími orgány jsou v tomto případě krajské úřady.

Většina našich uhelných elektráren je zastaralá a velmi plýtvavá. Desítky miliard, které by vyžadovala jejich rekonstrukce, mohou energetické společnosti použít daleko lépe: na stavbu moderních a čistých obnovitelných zdrojů, které posílí energetickou bezpečnost. Bude tak více zakázek pro české strojírenské podniky a více pracovních míst. A budeme dýchat ještě čistší vzduch.Komentáře