Těžké kovy a další jedy kontaminují evropská moře   


18.05.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Těžké kovy a koktejl dalších nebezpečných chemikálií stále více kontaminuje evropská moře. Nová souhrnná zpráva uvádí, že kontaminované jsou více než tři čtvrtiny mořských oblastí Evropy.

Nejhůře postiženým je Baltské moře, kde podle Evropské agentury pro životní prostředí vykazovalo 96 % hodnocených oblastí problematické koncentrace škodlivých látek. Podobné problémy byly zjištěny na 91 % Černého moře a 87 % Středozemního moře. V severovýchodním Atlantiku byly nebezpečné hladiny chemických látek nebo těžkých kovů zjištěny "jen" v 75 % hodnocených oblastech.

Na mnoha místech se situace zlepšovala u těch látek, které se vyplavovaly do moří v minulosti. Je to případ pesticidu DDT a některých těžkých kovů, jako jsou kadmium a rtuť, které nyní podléhají zákazům nebo přísným omezením. Poklesu koncentrací DDT je například připisováno zlepšení odchovu orla bělohlavého v Baltském moři. Trvalým problémem jsou ovšem chemikálie zpomalující hoření, které se stále používají a vyskytují se v říčních sítích odkud jsou odnášeny do moří. Do středozemního moře se navíc vyplavuje DDT z Afriky, kde k jeho používání stále dochází.

Evropská agentura pro životní prostředí vyzvala k větší kontrole používání různých chemických látek a k lepšímu monitorování stavu mořského prostředí. Toxické látky nalézající se v evropských mořích ovlivňují mořské živočichy podobně jako mohou poškozovat lidské zdraví.

Johnny Reker, hlavní autor zprávy Evropské agentury životního prostředí, řekl, že je u nových chemických látek důležité být ostražitý stejně jako těch stávajících. „Každé dvě a půl minuty se vytvoří nová chemická látka, jejíž účinky neznáme,“ řekl Johnny Reker. „Stále vznikají nové léky a ty se dostávají do odpadních vod. Je to nově vznikající problém, u něhož nevíme, jaké bude mít dopady.“

Například v Německu bylo zjištěno, že mladí muži produkují pouze třetinu spermií oproti stavu před 30 lety. To se běžně přičítá látkám ze skupiny endokrinních disruptorů, které mají destruktivní vliv na hormonální systém člověka. Johnny Reker řekl: „Je těžké dokázat příčinnou souvislost mezi specifickými kontaminanty a snížením plodnosti. Výsledky pokusů na zvířatech a programů monitorování lidského zdraví však naznačují, že přítomnost endokrinních disruptorů v životním prostředí, jako jsou například polychlorované bifenyly, může být za toto snížení plodnosti zodpovědná.“

Rtuť z uhelných elektráren a chemického průmyslu nadále znečišťuje evropská moře, a to navzdory tomu, že uzavření mnoha podniků a technologií vedlo ke snížení jejích emisí. U těžkých kovů, jako je rtuť, je ten problém, že pokud se jednou dostanou do moří nebo jiných složek životního prostředí, jen tak nezmizí.

Ve vodách Baltského moře byly nalezeny jedny z nejtoxičtějších látek - dioxiny. Hromadí se v tuku ryb, jako jsou losos a sleď. Z tohoto důvodu se těhotným ženám doporučuje, aby se zdržely jejich konzumace, nebo aby snížily jejich příjem. Dioxiny mohou omezit vývoj, způsobit rakovinu nebo nepříznivě ovlivnit imunitní systém. Dále byly v Baltské moři a Atlantickém oceánu nalezeny ftaláty, které jsou obsaženy v plastech. Ty mohou rovněž působit jako endokrinní disruptory. Tento koktejl chemických látek, který se nachází v evropských mořích vzbuzuje u odborníků značné obavy.

Zdroje

Contamination of European seas continues despite some positive progress

Pollution triples mercury levels in ocean surface waters, study finds

Toxic chemicals found in beached pilot whales in Scotland

Heavy metals and harmful chemicals 'poison Europe's seas'Komentáře