Úřady musí brát smog vážně, rozhodl Nejvyšší správní soud   


08.01.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Čisté ovzduší na severu Moravy dostalo krásný vánoční dárek. Nejvyšší správní soud zrušil 20. prosince loňského roku některé části Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku. Soud rozhodl na základě kasační stížnosti obyvatele Ostravy, který tvrdil, že dokument neobsahuje dostatečně účinná opatření a nepovede k snížení znečištění ovzduší na zákonnou mez v nejkratší možné době. Soud dal jasně najevo, že orgány státní správy musí brát smog vážně a činit proti němu konkrétní a jasná opatření. Předvánoční rozhodnutí bude mít pravděpodobně dopad na další podobné soudní případy, které se týkají programů zlepšení kvality ovzduší pro Prahu, Brno a Ústí nad Labem.


Nejvyšší správní soud dal Vladimíru Burdovi, který je stěžovatelem v daném případě, za pravdu v tom, že programu zlepšování kvality ovzduší schází povinné náležitosti. Konkrétně se jedná o jasný časový plán jednotlivých opatření, který by zajistil včasné naplňování cílů programu a zároveň jeho účinnou kontrolu a revizi. Dále v programu chybělo vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a upřednostnění z hlediska účinnosti.

Zpracovatelem programu bylo Ministerstvo životního prostředí, které bylo žalovanou stranou soudního sporu. Chybějící náležitosti v programu přitom ministerstvu ukládá posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Nejvyšší správní soud tak zrušil předchozí rozsudek Městského soudu v Praze, který v minulosti žalobu na program zamítl a déle přímo zrušil části samotného programu. Rozsudek je konečný, takže Ministerstvu životního prostředí, které program v roce 2016 vydalo, bude muset vypracovat nový program, s účinnějšími opatřeními a jasným časovým rámcem.


Jedná se o přelomový rozsudek. Soud jednoznačně specifikuje a zpřesňuje náležitosti, které mají programy na ochranu ovzduší obsahovat, aby mohly v praxi omezit smog a zlepšit kvalitu ovzduší. Soud došel k závěru, že nebyla správně uplatněna evropská směrnice o kvalitě ovzduší. Soud se přitom významně opřel o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a dalších zahraničních soudů.


Zrušení programu nebude mít negativní následky pro ostravskou aglomeraci, protože opatření v něm obsažená lze realizovat i bez programu a řada z nich, jako například výměna domácích kotlů, se již realizuje.


Soud rozhodl, že opatření v programu musí být účinná. Aby byla účinná, musí cílit především na průmysl, který je na Ostravsku hlavní příčinou znečištění ovzduší. Například v části aglomerace Radvanicích-Bartovicích, odkud pochází stěžovatel Vladimír Burda, je imisní limit pro benzo(a)pyren mnohonásobně překračován. Tuto skutečnost lze přičítat právě průmyslu.


Povinnost vydat Program zlepšování kvality ovzduší ukládá Ministerstvu životního prostředí zákon o ochraně ovzduší, který do českého právního řádu přenáší evropskou směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Účelem programu je snížit míru znečištění ovzduší na zákonný limit v nejkratší možné době. Environmentální organizace a stovky občanů Ostravska program před jeho vydáním v dubnu 2016 intenzivně připomínkovaly. Protože ministerstvo tyto žádosti nevyslyšelo, došlo až na žalobu, která nakonec skončila pro ochranu ovzduší vítězstvím.

Celý rozsudek naleznete zde.Komentáře

Pro vložení komentáře je nutné se registrovat.