Úřady musí brát smog vážně, rozhodl Nejvyšší správní soud   


08.01.2018    Vytvořil: Memza Redaktor

Čisté ovzduší na severu Moravy dostalo krásný vánoční dárek. Nejvyšší správní soud zrušil 20. prosince loňského roku některé části Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku. Soud rozhodl na základě kasační stížnosti obyvatele Ostravy, který tvrdil, že dokument neobsahuje dostatečně účinná opatření a nepovede k snížení znečištění ovzduší na zákonnou mez v nejkratší možné době. Soud dal jasně najevo, že orgány státní správy musí brát smog vážně a činit proti němu konkrétní a jasná opatření. Předvánoční rozhodnutí bude mít pravděpodobně dopad na další podobné soudní případy, které se týkají programů zlepšení kvality ovzduší pro Prahu, Brno a Ústí nad Labem.


Nejvyšší správní soud dal Vladimíru Burdovi, který je stěžovatelem v daném případě, za pravdu v tom, že programu zlepšování kvality ovzduší schází povinné náležitosti. Konkrétně se jedná o jasný časový plán jednotlivých opatření, který by zajistil včasné naplňování cílů programu a zároveň jeho účinnou kontrolu a revizi. Dále v programu chybělo vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a upřednostnění z hlediska účinnosti.

Zpracovatelem programu bylo Ministerstvo životního prostředí, které bylo žalovanou stranou soudního sporu. Chybějící náležitosti v programu přitom ministerstvu ukládá posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Nejvyšší správní soud tak zrušil předchozí rozsudek Městského soudu v Praze, který v minulosti žalobu na program zamítl a déle přímo zrušil části samotného programu. Rozsudek je konečný, takže Ministerstvu životního prostředí, které program v roce 2016 vydalo, bude muset vypracovat nový program, s účinnějšími opatřeními a jasným časovým rámcem.


Jedná se o přelomový rozsudek. Soud jednoznačně specifikuje a zpřesňuje náležitosti, které mají programy na ochranu ovzduší obsahovat, aby mohly v praxi omezit smog a zlepšit kvalitu ovzduší. Soud došel k závěru, že nebyla správně uplatněna evropská směrnice o kvalitě ovzduší. Soud se přitom významně opřel o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a dalších zahraničních soudů.


Zrušení programu nebude mít negativní následky pro ostravskou aglomeraci, protože opatření v něm obsažená lze realizovat i bez programu a řada z nich, jako například výměna domácích kotlů, se již realizuje.


Soud rozhodl, že opatření v programu musí být účinná. Aby byla účinná, musí cílit především na průmysl, který je na Ostravsku hlavní příčinou znečištění ovzduší. Například v části aglomerace Radvanicích-Bartovicích, odkud pochází stěžovatel Vladimír Burda, je imisní limit pro benzo(a)pyren mnohonásobně překračován. Tuto skutečnost lze přičítat právě průmyslu.


Povinnost vydat Program zlepšování kvality ovzduší ukládá Ministerstvu životního prostředí zákon o ochraně ovzduší, který do českého právního řádu přenáší evropskou směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Účelem programu je snížit míru znečištění ovzduší na zákonný limit v nejkratší možné době. Environmentální organizace a stovky občanů Ostravska program před jeho vydáním v dubnu 2016 intenzivně připomínkovaly. Protože ministerstvo tyto žádosti nevyslyšelo, došlo až na žalobu, která nakonec skončila pro ochranu ovzduší vítězstvím.

Celý rozsudek naleznete zde.Komentáře